Pomoć za ASUS ROG G752VM

background image

E-priručnik

CR10716

Prvo vydání

Rujan 2015

ASUS

Prijenosno računalo

background image

2

E-priručnik za prijenosno računalo

Autorsko pravo

Niti jedan dio ovog priručnika, uključujući u njemu opisane proizvode i softver, ne smije se bez izričite

pismene suglasnosti tvrtke ASUSTeK COMPUTER INC. (u daljnjem tekstu: ASUS) reproducirati, prenositi,

prepisivati, pohranjivati u sustavu gdje se mu se može ponovo pristupiti ili prevoditi na bilo koji jezik,

u bilo kojem obliku ili na bilo koji način, osim dokumentacije koju prodavatelj čuva u svrhu izrade

sigurnosne kopije.

ASUS DOSTAVLJA OVAJ PRIRUČNIK “KAKAV JEST” BEZ BILO KAKVOG JAMSTVA, IZRAVNOG ILI

NEIZRAVNOG, UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA, NEIZRAVNA JAMSTVA I UVJETE UTRŽIVOSTI I

POGODNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU. NI U KOJEM SLUČAJU ASUS, NJEGOVI MENADŽERI, UPRAVA,

ZAPOSLENICI I AGENTI NEĆE BITI ODGOVORNI NI ZA BILO KAKVU NEIZRAVNU, POSEBNU, SLUČAJNU ILI

POSLJEDIČNU ŠTETU (UKLJUČUJUĆI ŠTETU ZBOG GUBITKA DOBITI, POSLOVNOG GUBITKA, GUBITKA

ILI KORIŠTENJA PODATAKA, PREKIDA POSLOVANJA I SLIČNE ŠTETE), ČAK NI AKO JE ASUS, ZBOG

BILO KAKVOG NEDOSTATKA ILI POGREŠKE U OVOM PRIRUČNIKU ILI PROIZVODU, BIO UPOZNAT S

MOGUĆNOŠĆU NASTANKA TAKVIH ŠTETA.

Nazivi proizvoda i tvrtki iz ovog priručnika mogu, ali ne moraju, biti registrirani zaštitni znaci ili proizvodi

zaštićeni autorskim pravima pripadajućih vlasnika, te služe samo za potrebe identifikacije i objašnjenja u

korist vlasnika tih proizvoda i tvrtki, bez namjere kršenja njihovih prava.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE I PODACI IZ OVOG PRIRUČNIKA SLUŽE SAMO U INFORMATIVNE SVRHE.

PRIDRŽANO JE PRAVO NJIHOVE IZMJENE BEZ PRETHODNE NAJAVE I NEĆE SE SMATRATI OBVEZOM

TVRTKE ASUS. ASUS NE PREUZIMA ODGOVORNOST NI OBVEZU ZA BILO KAKVE POGREŠKE I NETOČNOSTI

KOJE MOGU POSTOJATI U OVOM PRIRUČNIKU, UKLJUČUJUĆI OPISANE PROIZVODE I SOFTVER.

Copyright © 2015 ASUSTeK COMPUTER INC. Sva prava pridržana

Ograničenje odgovornosti

U određenim situacijama zbog nedostatka za koji je odgovorna tvrtka ASUS ili drugih obveza, možete

imati pravo na naknadu štete od tvrtke ASUS. U tom slučaju, bez obzira na osnovu temeljem koje

potražujete naknadu štete od tvrtke ASUS, ASUS će biti odgovoran isključivo za štete nastale kao

posljedica tjelesne ozljede (uključujući smrt), oštećenja nepokretne i pokretne imovine, ili sve druge

stvarne i izravne štete koje su uzrokovane nepoštivanjem i neizvršavanjem zakonskih obveza propisanih

ovim jamstvom, u iznosu do navedene ugovorne cijene svakog pojedinog proizvoda.

ASUS je isključivo odgovoran za nadoknadu štete, gubitka i potraživanja koja proizlaze iz ugovora,
kaznene odgovornosti ili kršenja prava prema odredbama ovog jamstva.

To se ograničenje također odnosi na dobavljače tvrtke ASUS i prodajno mjesto na kojem ste kupili

proizvod te predstavlja maksimalnu odgovornost tvrtke ASUS, njezinih dobavljača i prodajnog mjesta.

TVRTKA ASUS NI U KOJIM OKOLNOSTIMA NEĆE BITI ODGOVORNA ZA SLJEDEĆE: (1) POTRAŽIVANJA

TREĆIH OSOBA U VAŠE IME; (2) GUBITAK ZAPISA I PODATAKA TE OŠTEĆENJA ISTIH; ILI (3) POSEBNE,

SLUČAJNE, NEIZRAVNE I BILO KAKVE POSLJEDIČNE POSLOVNE ŠTETE (UKLJUČUJUĆI GUBITAK DOBITI I

UŠTEĐEVINE), ČAK NI AKO SU ASUS, NJEGOVI DOBAVLJAČI I PRODAJNO MJESTO NA KOJEM STE KUPILI
PROIZVOD, BILI SVJESNI MOGUĆNOSTI NASTANKA TAKVIH ŠTETA.

Servis i podrška

Posjetite naše višejezično web-mjesto http://support.asus.com

background image

E-priručnik za prijenosno računalo

3

Sadržaj

O ovom priručniku ....................................................................................................7

Konvencije koje se koriste u ovom priručniku .....................................................9
Ikone ....................................................................................................................................9
Tipografija .........................................................................................................................9

Sigurnosne mjere opreza ........................................................................................10

Upotreba prijenosnog računala ................................................................................10
Briga o prijenosnom računalu....................................................................................11
Propisno zbrinjavanje ...................................................................................................12

Poglavlje 1: Postavljanje hardvera

Upoznavanje s prijenosnim računalom .............................................................14

Pogled s gornje strane ..................................................................................................14
Dno ......................................................................................................................................19
Desna strana .....................................................................................................................21
Lijeva strana ......................................................................................................................24
Prednja strana ..................................................................................................................26
Pogled sa stražnje strane .............................................................................................27

Poglavlje 2: Upotreba prijenosnog računala

Početak rada ................................................................................................................30

Punjenje prijenosnog računala..................................................................................30
Podignite i otvorite ploču zaslona ............................................................................32
Pritisnite tipku napajanja .............................................................................................32

Geste za zaslon osjetljiv na dodir i dodirnu plohu ........................................33

Korištenje gesti ploče dodirnog zaslona ................................................................33
Korištenje dodirne plohe .............................................................................................36

Korištenje tipkovnice ................................................................................................40

Funkcijske tipke ...............................................................................................................40
Tipke za Windows® 10 ...................................................................................................41
Brojčana tipkovnica .......................................................................................................42

Korištenje optičkog pogona ..................................................................................43

background image

4

E-priručnik za prijenosno računalo

Poglavlje 3: Rad s Windows® 10

Prvo pokretanje uređaja ..........................................................................................48
Izbornik Start ...............................................................................................................49

Pokretanje izbornika Start ...........................................................................................50
Otvaranje programa iz izbornika Start....................................................................50

Windows® aplikacije .................................................................................................51

Rad s Windows® aplikacijama.....................................................................................52
Prilagođavanje Windows® aplikacija........................................................................52

Pregled zadataka .......................................................................................................55
Funkcija Snap ..............................................................................................................56

Promjena hotspotova ...................................................................................................56

Centar za radnje .........................................................................................................58
Ostale prečice na tipkovnici ...................................................................................59
Spajanje na bežičnu mrežu ...................................................................................61

Wi-Fi .....................................................................................................................................61
Bluetooth ..........................................................................................................................62
Zrakoplovni način rada .................................................................................................63

Spajanje na žične mreže ..........................................................................................64

Konfiguriranje dinamičke IP adrese / PPPoE veze ...............................................64
Konfiguriranje statičke IP mrežne veze ...................................................................65

Isključivanje prijenosnog računala ......................................................................66

Postavljanje prijenosnog računala u stanje mirovanja .....................................67

Poglavlje 4: Samoprovjera pri uključivanju (POST)

Samoprovjera pri uključivanju (POST) ...............................................................70

Uz pomoć POST pristupite u BIOS i rješavanje problema ................................70

BIOS ................................................................................................................................70

Pristupanje u BIOS ..........................................................................................................70
BIOS postavke ..................................................................................................................71

Oporavak sustava ......................................................................................................81

Izvođenje opcije za oporavak.....................................................................................82

background image

E-priručnik za prijenosno računalo

5

Poglavlje 5: Nadogradnja prijenosnog računala

Ugradnja tvrdog diska .............................................................................................86
Installing a Random Access Memory (RAM) module ....................................93
Ugradnja M.2 kartice ................................................................................................98

Savjeti i ČPP

Korisni savjeti za prijenosno računalo ................................................................104
ČPP za hardver ............................................................................................................105
ČPP za softver..............................................................................................................108

Dodaci

Podaci o DVD pogonu ..................................................................................................112
Podaci o pogonu za Blu-ray ROM .............................................................................114
Sukladnost unutarnjeg modema ..............................................................................114
Pregled ...............................................................................................................................115
Izjava o kompatibilnosti mreže..................................................................................115
Negovorna oprema .......................................................................................................115
Izjava Savezne komisije za komunikacije ...............................................................117
FCC izjava o izloženosti radijskoj frekvenciji .........................................................118
Izjava o sukladnosti (R&TTE smjernica 1999/5/EC).............................................119
Upozorenje o CE oznaci................................................................................................119
Kanali za bežični prijenos podataka u različitim regijama ...............................120
Ograničenje frekvencijskog raspona u Francuskoj .............................................120
Sigurnosne napomene za UL .....................................................................................122
Sigurnosni zahtjev u vezi s napajanjem .................................................................123
Informacije o TV tjuneru .............................................................................................123
REACH .................................................................................................................................123
Napomena o proizvodima Macrovision Corporation ........................................123
Prevencija gubitka sluha ..............................................................................................123

background image

6

E-priručnik za prijenosno računalo

Oprez pri korištenju litijskih baterija za Nordijske zemlje (za litij-ionske

baterije) ..............................................................................................................................124
Sigurnosne napomene za optički disk ....................................................................125
Podaci o sigurnoj uporabi lasera ...............................................................................125
Napomena o izolaciji .....................................................................................................125
CTR 21 Odobrenje (za prijenosno računalo s ugrađenim modemom) .......126
Proizvod sukladan normi ENERGY STAR .................................................................128
Izjava o globalnoj sukladnosti s propisima koji se odnose na zaštitu
okoliša ................................................................................................................................128
ASUS recikliranje / Usluge preuzimanja rabljenih proizvoda .........................129

background image

E-priručnik za prijenosno računalo

7

O ovom priručniku

Ovaj priručnik donosi informacije o hardverskim i softverskim

funkcijama prijenosnog računala i organiziran je po sljedećim

poglavljima:

Poglavlje 1: Postavljanje hardvera

Ovo poglavlje detaljno opisuje hardverske komponente

prijenosnog računala.

Poglavlje 2: Upotreba prijenosnog računala

Ovo poglavlje prikazuje način upotrebe različitih dijelova

prijenosnog računala.

Poglavlje 3: Rad s Windows® 10

Ovo poglavlje donosi pregled upotrebe sustava Windows® 10

prijenosnog računala.

Poglavlje 4: Samoprovjera pri uključivanju (POST)

Ovo poglavlje prikazuje način upotrebe provjere POST za

promjenu postavki prijenosnog računala.

background image

8

E-priručnik za prijenosno računalo

Poglavlje 5: Nadogradnja prijenosnog računala

U ovom poglavlju vodimo vas kroz porstupak zamjene i

nadogradnje dijelova prijenosnog računala.

Savjeti i ČPP

U ovom odjeljku nalaze se preporučeni savjeti, ČPP o hardveru i

softveru koje vam pomažu za održavanje i uklanjanje uobičajenih

problema s prijenosnim računalom.

Dodaci

Ovo poglavlje prikazuje obavijesti i sigurnosne izjave prijenosnog

računala.

background image

E-priručnik za prijenosno računalo

9

Konvencije koje se koriste u ovom priručniku

U svrhu naglašavanja ključnih informacija u ovom priručniku, poruke su

predstavljene na sljedeći način:

VAŽNO! Ova poruka sadrži bitne informacije koje za dovršenje zadatka

treba pročitati.

NAPOMENA: Ova poruka sadrži dodatne informacije i savjete koji mogu

pomoći u izvođenju zadataka.

UPOZORENJE! Ova poruka sadrži važne informacije koje treba uzeti u

obzir radi očuvanja vlastite sigurnosti kod izvođenja određenih zadataka i

radi sprečavanja oštećenja podataka na prijenosnom računalu i njegovih

dijelova.

Ikone

Ikone u nastavku označavaju koji uređaj se može koristiti za izvršavanje

serije zadataka ili postupaka na prijenosnom računalu.

= Koristite dodirni zaslon (samo na određenim modelima).

= korištenje dodirne plohe.

= Korištenje tipkovnice.

Tipografija

Podebljano = označava izbornik ili stavku koju je potrebno odabrati.

Kurziv

= Ovo označava poglavlja koja možete potražiti u ovom

priručniku.

background image

10

E-priručnik za prijenosno računalo