ASUS ROG G752VM Žinynas

background image

Elektroninis vadovas

LT10716

Pirmasis leidimas

Rugsėjis 2015

ASUS Nešiojamojo kompiuterio

background image

2

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas

AUTORIŲ TEISIŲ INFORMACIJA

Jokia šio vadovo dalis, įskaitant joje aprašomus gaminius ir programas, negali būti dauginama,

perduodama, kopijuojama, įtraukiama į paieškos sistemas ar verčiama į kitas kalbas bet kokia forma ir

bet kokiomis priemonėmis, išskyrus dokumentaciją, kurią laiko vartotojas kaip atsarginę, be specialaus

raštiško ASUSTeK Computer Inc. (“ASUS”) leidimo.

ASUS PATEIKIA ŠĮ VADOVĄ “KAIP TOKĮ” BE JOKIOS GARANTIJOS, TIEK TIKSLIAI SUFORMULUOTOS AR

NUMANOMOS, ĮSKAITANT, TAČIAU NEAPSIRIBOJANT NUMANOMOMIS GARANTIJOMIS AR KOMERCINIO

PANAUDOJIMO SĄLYGOMIS BEI PRITAIKYMU SPECIALIEMS TIKSLAMS. ASUS KOMPANIJOS VADOVAI,

TARNAUTOJAI, DARBUOTOJAI AR ATSTOVAI NIEKADA NĖRA ATSAKINGI UŽ BET KOKIĄ NETIESIOGINĘ,

SPECIALIĄ, ATSITIKTINĘ AR DĖL TAM TIKRŲ PRIEŽASČIŲ SUSIDARIUSIĄ ŽALĄ (ĮSKAITANT PELNO

PRARADIMO NUOSTOLĮ, SANDORIO NUOSTOLĮ, NAUDOJIMO AR DUOMENŲ PRARADIMO NUOSTOLĮ,

VERSLO NUTRŪKIMĄ IR PAN) NET JEI ASUS IR BUVO PRANEŠTA APIE TOKIŲ NUOSTOLIŲ, ATSIRANDANČIŲ

DĖL BET KOKIŲ ŠIO VADOVO AR GAMINIO TRŪKUMŲ AR KLAIDŲ, GALIMYBĘ.

Šiame vadove minimi gaminiai ir kompanijų pavadinimai gali būti arba nebūti registruotais prekių

ženklais ar jų atitinkamų kompanijų autorių teisėmis, ir yra naudojami tik kaip pagalba turėtojui

atpažinimo ar paaiškinimo tikslams, be jokios pažeidimo intencijos.

ŠIAME VADOVE NURODYTI TECHNINIAI DUOMENYS IR INFORMACIJA YRA SKIRTI TIK INFORMACINIAMS

TIKSLAMS, IR GALI BŪTI KEIČIAMI BET KOKIU METU BE IŠANKSTINIO PRANEŠIMO, IR NETURI BŪTI

TRAKTUOJAMI KAIP ASUS ĮSIPAREIGOJIMAS. ASUS NEAPSIIMA JOKIOS ATSAKOMYBĖS DĖL BET KOKIŲ

KLAIDŲ AR NETIKSLUMŲ, GALĖJUSIŲ ATSIRASTI ŠIAME VADOVE, ĮSKAITANT INFORMACIJĄ APIE JAME

APRAŠOMUS GAMINIUS IR PROGRAMINĘ ĮRANGĄ.

Autoriaus teisės © 2015 ASUSTeK Computer Inc. Visos teisės saugomos.

ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS

Gali būti tokių aplinkybių, kai dėl ASUS kaltės ar kitų įsipareigojimų, jus turite teisę reikalauti ASUS

padengti nuostolius. Kiekvienu tokiu atveju, nepaisant pagrindo, kuriuo vadovaudamiesi jūs turite

teisę reikalauti iš ASUS padengti nuostolius, ASUS yra atsakingas ne daugiau nei dėl žalos, atsiradusios

įvykus kūno sužalojimui (įskaitant mirtį), įvykus nekilnojamojo turto ir kilnojamojo asmeninio turto

sugadinimui; arba dėl kitos faktinės ir tiesioginės žalos, atsiradusios dėl teisinių prievolių nevykdymo ar

neveikimo pagal šį garantinį lapą, kiek tai apima kiekvieno gaminio nurodytą sutartinę kainą.

ASUS bus atsakingas tik už arba atlygins tik tuos nuostolius, žalą ar pretenzijas, kurios yra apibrėžtos

sutartyje, civilinės teisės pažeidimų kodekse arba įstatyme pagal šį garantinį lapą.

Šis apribojimas taip pat taikomas ASUS tiekėjams ir prekybos atstovams. Tai daugiausia už ką ASUS, jo

tiekėjai ir prekybos atstovai yra visi kartu atsakingi.

ESANT BET KOKIOMS APLINKYBĖMS ASUS NEATSAKO UŽ: (1) TREČIŲJŲ ŠALIŲ PRETENZIJAS DĖL JŪSŲ

PADARYTOS ŽALOS; (2) JŪSŲ DUOMENŲ AR ĮRAŠŲ PRARADIMO AR SUGADINIMO; ARBA (3) SPECIALIŲ,

ATSITIKTINIŲ AR NETIESIOGINIŲ NUOSTOLIŲ ARBA KITŲ SU TUO SUSIJUSIŲ EKONOMINIŲ NUOSTOLIŲ

(ĮSKAITANT PELNO IR SANTAUPŲ PRARADIMĄ), NET JEI ASUS, JO TIEKĖJAI AR PREKYBOS ATSTOVAI YRA

INFORMUOTI APIE TOKIŲ NUOSTOLIŲ GALIMYBĘ.

APTARNAVIMAS IR PALAIKYMAS

Apsilankykite mūsų daugiakalbėje tinklavietėje http://support.asus.com

background image

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas

3

Turinio lentelė

Apie šį vadovą .............................................................................................................7

Šiame vadove naudotos konvencijos ......................................................................9
Piktogramos......................................................................................................................9
Šriftai ...................................................................................................................................9

Saugos priemonės .....................................................................................................10

Nešiojamojo kompiuterio naudojimas ...................................................................10
Nešiojamojo kompiuterio priežiūra .........................................................................11
Tinkamas išmetimas ......................................................................................................12

1 skyrius: Aparatinės įrangos sąranka

Pažintis su nešiojamuoju kompiuteriu ...............................................................14

Vaizdas iš viršaus .............................................................................................................14
Apačia .................................................................................................................................19
Dešinioji pusė ...................................................................................................................21
Kairioji pusė ......................................................................................................................24
Priekinė pusė ....................................................................................................................26
Vaizdas iš galo ..................................................................................................................27

2 skyrius: Nešiojamojo kompiuterio naudojimas

Nuo ko pradėti ............................................................................................................30

Įkraukite nešiojamąjį kompiuterį ..............................................................................30
Pakelkite ir atidarykite vaizdo plokštę.....................................................................32
Paspauskite maitinimo mygtuką ..............................................................................32

Ant jutiklinio ekrano ir jutiklinio pulto naudojami gestai ...........................33

Gestai ant jutiklinio ekrano .........................................................................................33
Naudojimasis jutikliniu pultu .....................................................................................36

Klaviatūros naudojimas ...........................................................................................40

Funkciniai klavišai ...........................................................................................................40
„Windows® 10“ klavišai .................................................................................................41
Skaitinė klaviatūra ..........................................................................................................42

Optinio diskų įrenginio naudojimas ...................................................................43

background image

4

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas

3 skyrius: „Windows® 10“ naudojimas

Pirmasis paleidimas ..................................................................................................48
Pradžios meniu ...........................................................................................................49

Pradžios meniu atidarymas .........................................................................................50
Programų atidarymas iš pradžios meniu ...............................................................50

„Windows®“ taikomosios programos ..................................................................51

„Windows®“ programėlių naudojimas ....................................................................52
„Windows®“ programėlių suasmeninimas .............................................................52

Užduočių peržiūra .....................................................................................................55
Įterpimo funkcija ........................................................................................................56

Įterpimo taškai .................................................................................................................56

„Action Center“ ...........................................................................................................58
Kiti klaviatūros spartieji klavišai ............................................................................59
Prisijungimas prie belaidžių tinklų .....................................................................61

Wi-Fi .....................................................................................................................................61
„Bluetooth“ ......................................................................................................................62
Skrydžio režimas .............................................................................................................63

Prijungimas prie laidinių tinklų .............................................................................64

Dinaminio IP/PPPoE tinklo ryšio konfigūravimas................................................64
Nuolatinio IP/PPPoE tinklo ryšio konfigūravimas ...............................................65

Nešiojamojo kompiuterio išjungimas ................................................................66

Nešiojamojo kompiuterio miego režimo įjungimas ..........................................67

background image

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas

5

4 skyrius: Automatinis tikrinimas įjungus kompiuterį (POST)

Automatinis tikrinimas įjungus kompiuterį (POST) ......................................70

POST naudojimas prieigai prie BIOS ir trikčių diagnostikos ............................70

BIOS ................................................................................................................................70

Prieiga prie BIOS ..............................................................................................................70
BIOS nuostatos ................................................................................................................71

Sistemos atkūrimas ...................................................................................................81

Atkūrimo parinkties įjungimas ..................................................................................82

5 skyrius: Nešiojamojo kompiuterio atnaujinimas

Kietojo disko įdėjimas ..............................................................................................86
Tiesioginės kreipties atminties (RAM) modulio įrengimas .........................93
M.2 kortelės įdėjimasc .............................................................................................98

Patarimai ir DUK

Naudingi patarimai kaip naudoti nešiojamąjį kompiuterį..........................104
DUK apie programinę-aparatinę įrangą ............................................................105
DUK apie programas ................................................................................................108

Priedai

DVD-ROM diskasukio informacija ............................................................................112
„Blue-ray“ pastoviosios atminties disko informacija ..........................................114
Vidiniams modemams taikomų standartų atitiktis ............................................114
Apžvalga ............................................................................................................................115
Tinklo suderinamumo deklaracija ............................................................................115
Bebalsė įranga ................................................................................................................115
Federalinės komunikacijų komisijos (FCC) pareiškimas ...................................117

background image

6

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas

FCC radijo dažnio (RF) poveikio įspėjimo pareiškimas ......................................118
Atitikties deklaracija R&TTE Direktyva (1999/5/EC) ............................................119
Žymėjimas CE ženklu ....................................................................................................119
Bevielio veikimo kanalas skirtingiems domenams ............................................120
Prancūzijos apribotas bevielio dažnio diapazonas ............................................120
UL saugos pranešimai ...................................................................................................122
Maitinimo saugos reikalavimas .................................................................................123
Įspėjimai dėl TV imtuvo ................................................................................................123
REACH .................................................................................................................................123
„Macrovision“ korporacijos įspėjimas apie produktą ........................................123
Saugojimasis nuo žalos klausai .................................................................................123
Įspėjimas dėl ličio naudojimo Šiaurės šalims

(ličio jonų baterijoms) ...................................................................................................124
Optinio diskasukio saugos informacija ...................................................................125
CTR 21 patvirtinimas

(nešiojamajam kompiuteriui su įtaisytu modemu) ............................................126
ENERGY STAR programos reikalavimus atitinkantis gaminys .........................128
Pasaulinių aplinkos apsaugos reglamentų atitiktis ir deklaracija .................129
ASUS gaminių perdirbimas / Atliekų grąžinimo paslaugos ............................129

background image

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas

7